Tìm mail

Hướng dẫn kiểm tra Nhật ký Email 365 (Log Mail)

Truy cập vào trang https://protection.office.com/ Hoặc truy cập vào trang https://admin.microsoft.com/ => Chọn mục Security 1. Dòng thư => Tìm thư => Bắt đầu tìm 2. Tùy chỉnh thông tin tìm kiếm Lưu ý: Nếu bạn chọn khoảng thời gian vượt quá 10 ngày, bạn sẽ chỉ có thể xem kết quả trong tệp CSV có…