Hướng dẫn cấu hình chính sách và cài đặt sự kiện trực tuyến trong Microsoft Teams

Nguyễn Công Thành 2 phút đọc

Truy cập từ trang quản trị Microsoft 365 => Admin center => Teams. Hoặc truy cập bằng đường dẫn: https://admin.teams.microsoft.com/

1. Live events policies (Chính sách cho sự kiện trực tuyến)

Chính sách sự kiện trực tiếp của Teams được dùng để bật hoặc tắt các tính năng, chẳng hạn như ai có thể tham gia sự kiện trực tiếp, có cung cấp bản chép lại cho người dự không hoặc có cho phép những người lên lịch và tổ chức sự kiện trực tiếp ghi sự kiện trực tiếp không. Bạn có thể sử dụng chính sách Chung được mặc định cho tất cả các người dùng hoặc tạo một Chính sách riêng cho một hoặc một nhóm người dùng.

  • Tạo mới Chính sách cho sự kiện trực tuyến:
  • Chỉnh sửa Chính sách cho sự kiện trực tuyến:
  • Gán người dùng vào chính sách:

2. Live events settings (Cài đặt sự kiện trực tuyến)

Cài đặt sự kiện trực tiếp của Teams cho phép bạn kiểm soát cài đặt toàn tổ chức cho tất cả sự kiện trực tiếp đã lên lịch. Bạn có thể chọn bao gồm URL hỗ trợ khi tổ chức các sự kiện trực tiếp và thiết lập nhà cung cấp phân phối video của bên thứ ba cho tất cả sự kiện trực tiếp được tổ chức và được lên lịch bởi những người trong tổ chức của bạn.