Hướng dẫn xử lý lỗi Shared Hosting chặn file .exe

Cao Lương Mạnh Toàn 1 phút đọc

Ở bài viết này, Mắt Bão sẽ hướng dẫn xử lý lỗi không tìm thấy file csc.exe hoặc file csc.exe bị chặn vì lý do bảo mật trên dịch vụ Shared Hosting.

Phương án 1: Compile và deploy lại project mà không cần sử dụng đến roslyn hoặc không sử dụng đến bất kỳ file csc.exe nào.

Phương án này yêu cầu bạn phải rebuild website.

Bạn vào Nuget manager của project, tìm gói Microsoft.CodeDom.Provider.DotnetCompilerPlatform và gỡ cài đặt nó.

Sau đó rebuild và publish lại Website.

Phương án 2: Xử lý trực tiếp trên file Web.config

Phương án này trực tiếp xử lý trên file Web.config nên sẽ không cần rebuild Website.

Tìm đến tag Compilers có thể xóa đi hoặc comment lại và lưu file.

Sau đó tìm đến đúng đường dẫn thư mục bin/roslyn xóa thư mục này đi hoặc có thể rename lại.

Phương án 3: Áp dụng cho .Netcore.

Vẫn là file web.config, tìm và thay đổi cấu trúc trong file web.config

<aspNetCore processpath=”abc.exe” stdoutLogEnabled=”false” stdoutLogFile=”.logsstdout” hostingModel=”inprocess” /> sang processPath=”dotnet” arguments=”.abc.dll”

Ngoài lệ: Thử thay đổi hostingModel=”inprocess” thành hostingModel=”OutOfProcess”

Nguồn sưu tầm.

https://stackoverflow.com/questions/32780315/could-not-find-a-part-of-the-path-bin-roslyn-csc-exe

https://www.it-swarm-vi.tech/vi/c%23/khong-tim-thay-mot-phan-cua-duong-dan-…-binroslyncsc.exe/1055453715/

https://improveandrepeat.com/2020/03/how-to-fix-could-not-find-binroslyncsc-exe/