Các port kết nối mặc định của Plesk Panel

Danh sách dưới đây cung cấp thông tin về các dịch vụ được quản lý bởi Plesk Panel và các port (cổng) sử dụng để tương tác với Plesk. Do đó khi cấu hình firewall, bạn phải đảm bảo có (mở) kết nối trên các port (cổng) này:

Dịch vụ
Giao thức và port sử dụng
Plesk interface – HTTP
TCP 8880
Plesk interface – HTTPs
TCP 8443
Plesk autoinstaller
TCP 8447
Plesk license update – Outgoing connections only
TCP 5224
VPN
UDP 1194
Web server
TCP 80, TCP 443
FTP server
TCP 21, TCP 990
FTP data
TCP 20
SSH
TCP 22
Remote desktop – Windows Only
TCP 3389
MySQL server
TCP 3306
PostgreSQL – Linux Only
TCP 5432
MS SQL server – Windows Only
TCP 1433
SQLadmin – Windows Only
TCP 8401
SMTP server
TCP 25, TCP 465
POP3 server
TCP 110, TCP 995
IMAP server
TCP 143, TCP 993
Mail message submission
TCP 587
Change password email
TCP 106
DNS
TCP 53, UDP 53
AUTH
TCP 113
Plesk migration agent – Windows Only
TCP 6489
Ports for migration – Windows Only
TCP 135, TCP 139, TCP 445, UDP 137, UDP 138
Custom Plesk Migrator service performing miscellaneous tasks – Windows Only
TCP 10155
Rsync Server (migration) – Windows Only
TCP 10156
POPpassd – Localhost only
TCP 106
Psa-pc-remote – Linux localhost only, Postfix
TCP 12768

Tuy nhiên, khi bạn cài đặt Presence Builder vào Plesk Panel, thì Presence Builder sẽ sử dụng cùng giao thức và mở cùng port với Plesk UI (Giao diện người dùng của Plesk).


25/05/2020


Thông tin tác giả


Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.