email 4b

Hướng dẫn sử dụng trang Admin – Email 4B

Bài viết này, Mắt Bão xin hướng dẫn các bạn sử dụng trang Admin của dịch vụ Email 4B. Đầu tiên, các bạn đăng nhập trang Admin với đường dẫn http://mail.domain.tld:1000 (với domain.tld là tên miền mà bạn đang ký sử dụng dịch vụ mail tại Mắt Bão) hoặc https://svXXdXX.emailserver.vn:444/ (với svXXdXX là 2 số…