Gmail log events

EMAIL LOG SEARCH VÀ GMAIL LOG EVENTS TRONG GOOGLE WORKSPACE

Tìm kiếm nhật ký email (Email Log Search) Sử dụng Tìm kiếm nhật ký email (Email Log Search) để xem lại nhật ký gửi email và đánh giá việc gửi thông báo cho tổ chức Google Workspace của bạn. Tìm kiếm nhật ký email giúp bạn tìm thấy các thư bị thiếu, ví dụ như…