SSL

Hướng dẫn tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5

Để tạo CSR trên Microsoft IIS 8/8.5 (Windows Server 2012), chúng ta tuần tự thực hiện các bước sau Remote vào server với quyền Administrator:1. Trong cửa sổ Dashboard của Server Manager >>> Tools >>> Internet Information Services (IIS) Manager 2. Trong cửa sổ Connections, chọn tên máy chủ. 3. Trong cửa sổ HOME >>>…

Hướng dẫn tạo CSR cho Postfix trên Linux

Để cài đặt SSL tùy theo một số website thông dụng như Apache, Nginx, IIS… bạn sẽ cần 4 file sau: Key file/Public key/RSA key: dùng để tạo ra file CSR. Certificate Request (CSR): chứa thông tin của domain cần xin certificate. File này được sử dụng để gửi cho tổ chức cấp phát SSL…

Hướng dẫn tạo CSR cho Apache/Nginx trên Linux

Để cài đặt SSL tùy theo một số website thông dụng như Apache, Nginx, IIS… bạn sẽ cần 4 file sau: Key file/Public key/RSA key: dùng để tạo ra file CSR. Certificate Request (CSR): chứa thông tin của domain cần xin certificate. File này được sử dụng để gửi cho tổ chức cấp phát SSL…

Hướng dẫn cài đặt SSL trên máy chủ Windows IIS

Lưu ý: IIS dưới 8.0 sẽ không hỗ trợ cài đặt SSL cho nhiều domain. Để cài đặt thành công SSL trên IIS 8/8.5/10, bạn cần có các thông tin sau: Các file cài đặt SSL : Certificate (file .pem), CA (Chain_RootCA_Bundle.crt) và Private Key (file .key). Xuất file PFX Bạn có thể Export certificate…

Hướng dẫn tạo CSR trên WHM cPanel 11

Để cài đặt SSL tùy theo một số website thông dụng như Apache, Nginx, IIS… bạn sẽ cần 4 file sau: – Key file/Public key/RSA key: dùng để tạo ra file CSR. – Certificate Request (CSR): chứa thông tin của domain cần xin certificate. File này được sử dụng để gửi cho tổ chức cấp…

Hướng dẫn cài đặt SSL cho mail trên MDaemon server

Để cài đặt thành công SSL trên MDaemon mail server, bạn cần có các thông tin sau: Các file cài đặt SSL : Certificate (file .pem), CA (Chain_RootCA_Bundle.crt) và Private Key (file .key). Xuất file PFX MDaemon mail server chỉ hỗ trợ SSL định dạng PKCS#12/PFX. Do đó bạn cần Export certificate sang dạng PKCS#12/PFX bằng…